De SAG is een van de vijf genomineerde organisaties voor de Achmea Eerstelijns Innovatieprijs 2012. Wie er winnen gaat ligt aan het aantal stemmen die verkregen zijn. Op de website van De Eerstelijns kan iedereen stemmen tot 10 december, de winnaar zal bekend worden gemaakt op het Eerstelijns Gala op 13 december.

De inzending, hieronder te lezen,  geeft aan op hoeveel vlakken de SAG innoveert:

Inzending SAG inzake Innovatieprijs Eerstelijns

De SAG is de spin in het web in de verbinding tussen cure, care en community.

Gepositioneerd in de eerste lijn bouwt SAG mee aan een zorg&welzijnsinfrastructuur om populatie en gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen.

Dat doet SAG door:

1. de poortwachters functie toekomstbestendig vorm te geven op operationeel en strategisch niveau;

2. een inkoopadvies functie verder uit te bouwen;

3. initiatiefnemer te zijn voor experimenten rondom substitutie, bekostiging, wijkzorg;

4. geobjectiveerd de beste geïntegreerde eerste lijn gezondheidszorgonderneming te (willen) zijn;

5. vooral het verschil te maken op een bijzondere praktische manier Met Voor en Door mensen ten behoeve van Betere Gezondheid, Betere Kwaliteit van geleverde hulp en zorg tegen Lagere Kosten!

Om dergelijke ambities te realiseren is innovatiekracht en realisatievermogen essentieel.

SAG zet innovatie op verschillende soms complementaire onderdelen in.

Op marktpositie, technologie, inhoudelijke zorg, mens&gedrag en middels academische inbedding.

Sociale en organisatorische vernieuwing is de kritische succesfactor om innovaties ook te kunnen uitrollen en te laten werken in de praktijk.

Vanuit trial en error is geleerd dat het van belang is om niet alleen samenwerking- en innovatiegerichtheid te ontwikkelen, maar ook veranderingsgezindheid en draagkracht te krijgen voor het Tot en Met denken en Doen.

SAG is gestart met het oprichten van het Interne Innovatiefonds. Verder is het SAG Expertisecentrum verder geprofessionaliseerd, door het te versterken met tools en concepten gericht op de kunst van vernieuwen en routines hierin te ontwikkelen.

Een andere cruciale succesfactor is partnership ofwel co-makership met relevante derden waaronder, het Jan van Es, CommonSense/Tranzo, de Galan Groep, TG, VU Academische werkplaats, Trimbos, LVG, TNO.

Het verwerven van derde geldstroom middels subsidies, fondsen, donaties, co-financiering en door inschrijven op tenders is essentieel voor de ontwikkeling en uitrol van de geslaagde vernieuwingen

Voorbeelden van sociale innovatie zijn

· deelname SMOEL. ZonMw Op een lijn

· Inservice MD traject ” zorgprofessionals aan het roer”

· Training ” 1in zorg” voor nieuwe medewerkers. Financiering kwaliteitsprijs RVT

· Project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MKB en OR

· Accountable care organisation IJ- office; best practice multidisciplinaire aanpak wonen, zorg en welzijn. Co.-financiering kernpartners. Vermelding RVZ rapport

· Partner Academische Werkplaats VU met drie hoogleraren; Huisartsen-geneeskunde, Ouderenzorg, Zorginnovatie

· Ontwikkelen verdien- en ondernemersmodel in samenwerking met de Galan groep

Voorbeelden van marktinnovatie zijn

· Buurtzorg en SAG zijn een samenwerking aangegaan voor EerstelijnsJONG. Met de JGZ van de SAG en wijkverpleging gericht op jeugd&gezin kunnen we binnen de transitie Jeugdzorg met een effectieve aanpak komen in de wijk.

· Projectfinanciering gemeente Amsterdam

· Initiator en voorzitter van Proeftuin Populatiebekostiging “Beter Samen in Noord 2.0” pilot met TNO, Achmea, 9 zorg en welzijns aanbieders plus DWI. Bekostiging Economische Zaken en Amsterdam Agis Fonds

· Maatschappelijke businesscasemodel ontwikkeld samen met TG. Toegepast als businesscase in 2011 en 2012 op vier populaties. Financiering uit eigen innovatiefonds en ZonMw subsidie

· Inrichten Transmurale zorg voor 8 bijzondere meervoudig complexe doelgroepen op Ijburg

· Verzorgen van eerstelijns zorg binnen intramurale voorzieningen

· SAG inkoper van Welzijn en AMW voor stadsdeel Oost.

Voorbeelden van Technologische innovatie

· Mondriaan, HDR, bekostiging SAG innovatiefonds, landelijke projectsubsidie JvE en VU

· Showcase diagnostiek, diagnostische monitoring vanuit comorbiditeit

· Wijkpraktijkscan JvE

· Panelmanagement onder leiding van hoogleraar innovatie de heer M. Numans. Interne innovatiefonds en programma subsidies

· Health Communicator, infozuil en tool voor laaggeletterden en meertaligen. AOF fonds

· Ontwikkelen portal voor patiënt, mantelzorg en casemanagement samen met Cliëntbelang. Donatie via verzekeringsfonds en gemeente.

Voorbeelden van Zorginhoudelijke innovatie

– Zichtbare Schakel kwetsbare huishoudens. ZonMw en gemeentefond

– Collaborative care depressie keten ontwikkeld met Trimbos Instituut

– Verloskundige transmurale keten in samenwerking met OLVG en SAG verloskunde. VCO/ zonMw

– De Oase, basis Jeugd GGZ, introductie poh GGZ Jeugd. NZA innovatie regeling

– Rondom de geboorte keten. Gemeente doeluitkering Public Health.

– Hepatitis Ketenaanpak NHI, GGD NL. AMC, Erasmus universiteit

– Ziekenhuisbezoek door POH inzake transfer en wijkzorg bij ernstig zieke patiënten. Agis Innovatiefonds.